cop%20leaning%20on%20metal%20rail%20duri

Informații generale privind admiterea în Școlile de Poliție/Academie

Care sunt unitățile de învățământ unde se vor ține concursuri de admitere ?


Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

Școala de agenți de poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina

Școala de agenți de poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca

Școala de pregătire a agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea

Școala militară de subofițeri de jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani

Școala militară de subofițeri de jandarmi „Petru Rareș” din Fălticeni
Unde se face înscrierea pentru admitere ?


Inscrierile se fac la Inspectoratul de Politie Judetean, Inspectoratul Teritorial/Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră, Inspectoratul de Jandarmerie Județean la serviciul resurse umane din cadrul acestor structuri, in raport cu locul de domiciliu inscris in cartea de identitate/resedinta.
Ce trebuie să conțină dosarul de recrutare ?


Dosar înscriere:

1) cererea de înscriere;

2) diploma de bacalaureat și foaia matricolă;

3) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

4) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale

certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

5) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi ale soţului/soţiei candidatului;

6) cazierul judiciar;

7) o fotografie color 9x12 cm și 3 fotografii 3x4 cm;

8) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

9) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

10) Curriculum vitae (CV) – Europass

11) Certificatul de examinare psihologică

Acestea sunt principalele documente din dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere, dar acestea pot varia în funcție de Academie/Școala pentru care optați să vă înscrieți.
Când se fac înscrierile și care este numărul de locuri pentru fiecare unitate de învățământ ?


Pana in acest moment nu au fost anuntate datele de examinare si nici numărul de locuri aferent fiecarei unitati de invatamant. De îndată ce vom primi informatii oficiale le vom publica atât pe pagina www.smartpol.org cat si pe pagina de Facebook @SmartPolOrg.
Trebuie să îndeplinesc anumite condiții pentru a putea participa la concursul de admitere ?


Condiții generale de recrutare:

1) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

3) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

5) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

7) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

8) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

9) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

10) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

11) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

12) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale;

13) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

14) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

* Nu există limită de vârstă sau limită de înălțime
În ce constă concursul de admitere și cum se realizează acesta ?


Prima etapă constă in examinarea medicală și evaluarea psihologică.

Pentru examinarea medicală veți primi o fișă medicală tip de încadrare în MAI pe care o puteți completa la orice cabinet medical de specialitate de stat sau particular, dar incheierea acesteia cu mențiunea „apt admitere” se va realiza la Centrul Medical MAI.

Evaluarea psihologică se va realiza la unitățile teritoriale de către specialiști prin aplicarea de teste psihologice. Data, ora și locul susținerii examenului psihologic vă vor fi comunicate de către structurile care au înregistrat dosarul de recrutare.

A doua etapă va avea loc la unitățile de învățământ pentru care ați optat și va consta in contravizita medicală și susținerea probelor fizice.

A treia etapă va consta in evaluarea cunoștințelor teoretice prin susținerea unui examen scris de tip grilă, ce va fi alcătuit din 90 întrebări. La scolile de subofițeri - 60 întrebări din Gramatica limbii române și 30 de întrebări din limba străină pentru care ați optat în momentul înscrierii. La Academia de Politie, testul va fi structurat din cate 30 de întrebări din Gramatica limbii române, 30 de întrebări din Istoria României și 30 de întrebări din limba străină pentru care ați optat.

Admiterea în Şcoală/Academie se face în limita numărului de locuri, aprobat pentru sesiunea de admitere, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.

Admiterea în Şcoală/Academie se face în limita numărului de locuri, aprobat pentru sesiunea de admitere, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.
Cine suntem noi ?


Noi, polițiștii din cadrul sindicatului SMARTPOL ne-am hotărât să împărtășim cu tine materia, testele si experiența profesorilor de care și noi am avut parte când ne-am pregătit pentru admitere. Fie că vrei să ajungi la Câmpina, Cluj, Oradea sau chiar la București, vei găsi la noi pe platformă abonamente personalizate în funcție de nevoile tale. Abonează-te invață materia, dă testele și bucură-te de explicațiile disponibile pentru fiecare întrebare în parte. Te așteptăm printre noi !

***Scopul nostru este acela de a prezenta informaţii actualizate și exacte. Cu toate acestea, Smart Pol nu își asumă niciun fel de răspundere sau obligaţie cu privire la informaţiile prezentate mai sus. Aceste informatii au un caracter general și nu vizează situaţia particulară a unei persoane. Nu au caracter obligatoriu și sunt destinate numai informării generale.